Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 142 / 28.07.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 142

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет- Лясковец от конституирането му до 30 юни 2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Отчета за дейността на Общински съвет- Лясковец от конституирането му до 30 юни 2008 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/