Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 137 / 29.06.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 137

ОТНОСНО: Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец и Решение № 133 от 26.06.2008г. на Общински съвет-Лясковец, във връзка с 29 юни – Петровден (празник на гр.Лясковец).

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Удостоява г-н Юлий Радков Москов със званието “Почетен гражданин на Община Лясковец” за принос в областта на културата.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/