Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 136 / 26.06.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 26.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 136

ОТНОСНО: Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.63, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предлага за утвърждаване на Тържественото заседание на Общински съвет – Лясковец на 29 юни 2008г. предложение за удостояване Станимир Николаев Николов с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/