Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 133 / 26.06.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 26.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 133

ОТНОСНО: Утвърждаване на предложение за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.63 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предлага за утвърждаване на Тържественото заседание на Общински съвет – Лясковец на 29 юни 2008г. предложение за удостояване г-н Юлий Радков Москов със званието “Почетен гражданин на Община Лясковец” за принос в областта на културата.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/