Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 131 / 26.06.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 26.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 131

ОТНОСНО: Предложение за разглеждане на точка 11 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 26.06.2008г. на закрито заседание.

На основание чл.28, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разглеждането на точка 11 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 26.06.2008г. (Предложения за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец” и с годишни награди за заслуги към община Лясковец) да е на закрито заседание.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/