Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 130 / 26.06.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 26.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 130

ОТНОСНО: Разпореждане с обект – общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.74, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Лясковец и във връзка с Решение № 47/31.01.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публично оповестен конкурс, съгласно Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажба на обект – частна общинска собственост, находящ се в гр.Лясковец, представляващ: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ – за производствено-складови дейности, в кв.138 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, с площ 1455 кв. м, актуван с Акт за общинска собственост (частна) № 462/27.10.2003г., при начална конкурсна цена 34 920 лева с ДДС. Конкурсът да се проведе в салона на Община Лясковец на 24.07.2008г. от 11.00 часа.

2. Критериите, по които ще се оценяват конкурсните предложения на кандидатите, са както следва:
2.1. предложена цена;
2.2. проект за бъдещо развитие;
2.3. инвестиции в обекта – срок и направление;
2.4. разкриване на работни места за жители на община Лясковец;
2.5. осигуряване на паркоместа за работниците от промишлената зона на гр.Лясковец.

3. Допълнителни условия: забрана за промяна предназначението на обекта, посочено в проекта за бъдещо развитие, представен в конкурсното предложение на кандидата, за срок от 5 години от прехвърляне на собствеността.

4. Заплащането на договорената цена да се извърши в седемдневен срок от издаване на заповедта по чл.83, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Лясковец, за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445500.
Режийни разноски в размер на 2 % върху договорената сума да се заплатят по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000.
Местен данък в размер на 2.5 % върху договорената сума да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500.
Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка на обекта в размер на 50 лева да се заплатят в касата на Общината. Такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лева да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

5. Утвърждава конкурсната документация за посочения обект и проектодоговора за продажба, като неразделна част от нея.

6. Конкурсната документация за обекта да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева, в срок до 17.00 часа на 22.07.2008 г.

7. Оглед на обекта се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на подаване на конкурсните предложения – 23.07.2008 г., след закупуване на конкурсната документация и предварителна заявка до общинска администрация.

8. Депозитът в размер на 10% от началната конкурсна цена на обекта, в размер на 3 492.00 лева да се внесе по сметка на Община Лясковец BG38STSA930084058450000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане 445600.

9. Конкурсни предложения за обекта се подават в Информационния център на Община Лясковец в срок до 17.00 часа на 23.07.2008 година.

10. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на конкурса и сключването на договор за покупко-продажба на обекта със спечелилия конкурса кандидат.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/