Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 126 / 26.06.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 26.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 126

ОТНОСНО: Изключване на обекти-общинска собственост от Списъка за продажба през 2008 година по Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 47/31.01.2008 г. на Общински съвет – Лясковец и одобрено частично изменение на Действащия подробен устройствен план в кв.145 в гр.Лясковец – Промишлена зона „Честово” – План за регулация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Изключва обекти-общинска собственост от Списъка за продажба през 2008 година, съгласно Закона за общинската собственост, както следва:

- УПИ ІІ – за ПСД, в кв.145 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец;
- УПИ ІІІ – за ПСД, в кв.145 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец;
- УПИ V – за ПСД, в кв.145 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец;
- УПИ VІ – за ПСД, в кв.145 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец;
- УПИ VІІ – за ПСД, в кв.145 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец;
- УПИ VІІІ – за ПСД, в кв.145 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец;

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/