Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 125 / 26.06.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 26.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 125

ОТНОСНО: Допълване списъка на пътуващите в Общинска администрация гр.Лясковец и НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец за 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва списъка на пътуващите служители в Общинска администрация гр.Лясковец за 2008 година, както следва:
№ 9. Дончо Асенов Алексиев – технически сътрудник (касиер-събирач) – от с.Джулюница до гр.Лясковец.

2. Допълва списъка на пътуващите учители в НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец, както следва:
№ 20. Марийка Димитрова Сухлоева – възпитател – от с.Мерданя до гр.Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/