Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 124 / 26.06.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 26.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 124

ОТНОСНО: Определяне числеността на персонала във функция „Здравеопазване”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 23, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г., във връзка с ПМС № 15 от 01.02.2008 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 година, чл.5, ал.1 от Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, чл.4, ал.1 и чл.25 от Наредба № 6 за организацията и дейността на детските ясли и писмо на Министерство на финансите № ФО 32 от 15.05.2008 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Одобрява обща численост на дейност „Детски ясли”, както следва:
-към 01.01.2008 година – 36 броя;
-към 01.07.2008 година – 34 броя.

2.Одобрява обща численост на дейност „Други дейности по здравеопазването”, както следва:
-към 01.01.2008 година – 8 броя;
-към 01.07.2008 година – 7.5 броя.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/