Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 122 / 26.06.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 26.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 122

ОТНОСНО: Приемане изменение на бюджета на Община Лясковец за 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, 1 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема изменение на бюджета на Община Лясковец за 2008 година, както следва:

А. По приходите - + 38 091 лева, в това число разпределен по параграфи,
Приходи с общински характер - + 38 091 лева
Неданъчни приходи - + 38 091 лева
Постъпления от продажба на ДМА § 40-20 - + 37 199 лева
Постъпления от продажба на
нематериални ДА § 40-30 - + 892 лева

Б. По разходите - + 38 091 лева
Общински дейности
Функция „Общи държавни служби” - + 38 091 лева
Дейност 122 – Общинска администрация
Издръжка § 10-00 - + 38 091 лева
В т.ч. материали § 10-15 - + 10 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 28 091 лева

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/