Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 121 / 26.06.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 26.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 121

ОТНОСНО: Предложение за дофинансиране бюджета на ОУ „Петко Р. Славейков” с.Джулюница.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 4 гласа “за”, 3 “против” и 10 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението на Тодор Димитров Тодоров – общински съветник в Общински съвет – Лясковец, за пренасочване на средства в размер на 38 091 лева от изпълнението на собствените приходи по бюджета на Община Лясковец във функция „Образование” - за дофинансиране бюджета на ОУ „Петко Р. Славейков” с.Джулюница.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/