Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 120 / 26.06.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 26.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 120

ОТНОСНО: Кандидатстване по Оперативна програма “Регионално развитие” с проект „Изграждане на Комплекс за социални услуги в Община Лясковец” – реконструкция на сграда Домашен социален патронаж, социално подпомагане, обществена трапезария и център за социална рехабилитация и интеграция на деца и семейства”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Стратегическия план за развитие на Община Лясковец 2007-2013 година.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект „Изграждане на Комплекс за социални услуги в Община Лясковец” – реконструкция на сграда Домашен социален патронаж, социално подпомагане, обществена трапезария и център за социална рехабилитация и интеграция на деца и семейства, по схема BG161PO001/1.1/-01/2007, операция 1.1. “Социална инфраструктура” на Оперативна програма “Регионално развитие”, и декларира, че предназначението на сградите няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване дейностите по проекта.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви проектното предложение и да кандидатства по Оперативна програма “Регионално развитие”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/