Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 119 / 26.06.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 26.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 119

ОТНОСНО: Искане от “Дентален център І – Велико Търново” ЕООД за отдаване под наем на кабинет в Здравен дом с.Джулюница.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разрешава на управителя на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД да сключи договор с “Дентален център І – Велико Търново” ЕООД за отдаване под наем на дентален кабинет в Здравен дом с.Джулюница.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/