Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 118 / 26.06.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 26.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 118

ОТНОСНО: Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за състоянието и ползването на земеделските земи, резултатите от извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания в Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/