Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 117 / 26.06.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 26.06.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 117

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2008 година, както следва:

МЕСЕЦ ЮЛИ

1.Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец за първото шестмесечие на 2008 година.
2.Отчет за работата на Общински съвет – Лясковец през първото полугодие на 2008 година.
3.Отчет за изразходените средства за командировки на кмета на Общината и председателя на Общински съвет – Лясковец.
4.Приемане План за защита при бедствия на Община Лясковец.
5.Предложение за определяне на СБРЗ за Община Лясковец, считано от 01.07.2008 година.
6.Доклад на ликвидатора за състоянието на “Лотос” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец, и евентуални проблеми с “БКС” ЕООД.
7.Питания.

МЕСЕЦ АВГУСТ

1.Утвърждаване структурата на образователната мрежа за учебната 2008/2009 година.
2.Доклад за следприватизационен контрол на приватизирани обекти.
3.Питания.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

1.Приемане Наредба за опазване околната среда.
2.Приемане Програма за управление при кризи.
3.Информация за състоянието на историческото наследство и паметниците на културата.
4.Одобряване на Списък-предложение за финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа за 2009 година.
5.Проблеми и перспективи в сградостроителството и градоустройството на населените места в община Лясковец.
6.Доклад за стопанисване и управление на общинската собственост – събрани средства от наем на жилищни и нежилищни помещения, и терени.
7.Питания.

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

1.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон.
2.Информация за състоянието на дружествата с общинско участие.
3.Информация, във връзка с гражданската защита на населението – проблеми, мерки и препоръки.
4.Разпореждане с общинска собственост.
5.Питания.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

1.Отчет за състоянието на спорта и туризма, и перспективи за тяхното развитие.
2.Пенсионерските клубове – състояние, проблеми, перспективи.
3.Общинска собственост и разпореждане с нея.
4.Питания.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

1.Вътрешно-компенсирани промени на капиталовите разходи.
2.Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2008 година.
3.Утвърждаване на разходите за командировка на кмета на Общината и председателя на Общински съвет – Лясковец за второто шестмесечие на 2008 година.
4.Отчет за изпълнение на плана за продажби по ЗПСК и ЗОС през 2008 година – резултати.
5.Приемане план за работа на Общински съвет – Лясковец за първото полугодие на 2009 година.
6.Питания.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/