Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 116 / 29.05.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.05.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 116

ОТНОСНО: Допълване списъка на пътуващите в Общински администрация гр.Лясковец за 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва списъка на пътуващите служители в Общински администрация гр.Лясковец за 2008 година, както следва:

№ 4. инж. Елена Стилянова Григорова – заместник-кмет – от гр.Горна Оряховица до гр.Лясковец;

№ 5. Ваня Борисова Добрева – младши експерт-образование – от гр.Велико Търново до гр.Лясковец;

№ 6. Стефан Георгиев Михайлов – главен специалист БКД – от с.Драгижево до гр.Лясковец;

№ 7. Кирил Иванов Йорданов – психолог – от с.Джулюница до гр.Лясковец;

№ 8. Александър Недев Георгиев – изпълнител-пазач обществена сграда – от с.Драгижево до гр.Лясковец;

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/