Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 115 / 29.05.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.05.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 115

ОТНОСНО: Провеждане конкурс за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3, чл.12, ал.2 и чл.13 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл.5, чл.7, чл.10, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с Решения №№ 46/31.01.2008г. и 80/27.03.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема актуализираните правен анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум на следния нежилищен обект, невключени в имуществото на търговски дружества: Масивна сграда, находяща се в източната част на Плодово тържище (отстъпено право на строеж), попадаща в УПИ ІІІ – за КОО, кв. 19 по плана на с.Добри дял.

2. На основание чл.13 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители и с оглед препоръчителния характер на оценителския доклад, увеличава с коефициент 1.8 изготвената приватизационна оценка и приема същата да бъде в размер на 17 766 лева.

3. Приватизацията на обекта по точка 1 да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап.

4. Определя минимална конкурсна цена на обекта по точка 1: 17 766 лева.

5. Определя депозит за участие за обекта по точка 1 в размер на 10% - 1 776,60 лева.

6. Депозитът за обекта се внася по IBAN на Община Лясковец: BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF в срок до 21.07.2008г., включително.

7. Утвърждава конкурсната документация, коригирана с приетата от общинския съвет приватизационна оценка, и информационния меморандум, като част от нея за обекта по точка 1.

8. Конкурсната документация да се закупува в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 100 лв. за обекта по точка 1 в срок до 11.07.2008г., 17.00 часа, включително.

9. При закупуване на конкурсна документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност, както и копие от съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ.

10. Лицата, закупили конкурсна документация могат да отправят до конкурсната комисия искания в писмена форма за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до 21.07.2008г., 17.00 часа, включително.

11. Определя срок за подаване на оферти от кандидатите до 22.07.2008г., 17.00 часа, включително.

12. Възлага на кмета на Община Лясковец правомощия за провеждане на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационен договор със спечелилия конкурса кандидат за обекта по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/