Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 114 / 29.05.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.05.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 114

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план за приватизация.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, във връзка с чл.4, ал.2 и чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, във връзка с Решение № 46/31.01.2008 г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Открива процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване за обекти: Урегулиран поземлен имот VІ – за стопанска инициатива, кв.140 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец (АОС-ч № 489/16.02.2004 г.) и Урегулиран поземлен имот VІІ – за стопанска инициатива, кв.140 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец (АОС-ч № 483/16.02.2004 г.).

2. Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи за обектите по точка 1 дейностите по изготвяне анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

3. Кметът на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/