Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 113 / 29.05.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.05.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 113

ОТНОСНО: Определяне предназначението на общинско жилище.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Включва в списъка за настаняване под наум общинско жилище, находящо се в с.Добри дял, община Лясковец, ул. “Надежда” №18, подробно описано в АОС-ч № 526/20.04.2005 година.

2. Определя предназначението на горепосоченото общинско жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия, съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/