Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 112 / 29.05.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.05.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 112

ОТНОСНО: Искане от Йордан Йорданов от гр.Г.Оряховица за разрешение за допускане на частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр.Лясковец в обхват на урегулирани поземлени имоти ІХ-2163 в кв.17-негова собственост и ІІ-за озеленяване в кв.17-публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за допускане на частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр.Лясковец, с което към урегулиран поземлени имоти ІХ-2163 в кв.17 да се придаде частта с площ от 367,00 кв.м от терен - общинска собственост и обособяване улица-уширение с ширина 6,00 м и дължина 8,90 м (обща площ 54,00 кв.м) към съществуващ път ІІ-53 “Поликраище – Лясковец – Елена”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/