Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 111 / 29.05.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.05.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 111

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с № 066024-частна общинска собственост, отразен с начин на трайно ползване – нива по картата за възстановена собственост на землище с. Джулюница, община Лясковец, местност “Качуля”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.124, ал.3 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие поземлен имот с № 066024-частна общинска собственост, отразен по картата за възстановена собственост в землище на с.Джулюница, община Лясковец да бъде отреден за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води.

2. Разрешава да се допусне процедура за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПЗ) за определяне необходимата площадка за промяна предназначението на земеделска земя в терен за неземеделски нужди в обхват на поземлен имот с № 066024-частна общинска собственост, с площ 5.000 дка, отразен с начин на трайно ползване “нива” по картата за възстановена собственост в землище на с.Джулюница, община Лясковец, в местност “Качуля” при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/