Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 110 / 29.05.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.05.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 110

ОТНОСНО: Решение за кандидатстване с проект за изграждане на ПСОВ и канализационна мрежа на село Джулюница по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 70/27.03.2008 г. на Общински съвет – Лясковец и Стратегическия план за развитие на Община Лясковец 2007-2013 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект за изграждане на ПСОВ и канализационна мрежа на село Джулюница по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градските агломерационни ареали”, по процедура “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви проектното предложение и да кандидатства по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/