Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 108 / 29.05.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.05.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 108

ОТНОСНО: Разрешение за откриване на процедура за нов наемател на аптеката в сградата на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разрешава на управителя на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД откриване на процедура за водене на преговори с потенциален наемател на обособено помещение за аптека в сградата на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД в гр.Лясковец.

2. Управителят на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД да информира на всеки етап от преговорите ПК “Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм”, чрез председателя й.

3. Възлага на управителя на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД да сключи договор за наем с нотариална заверка на подписите.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/