Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 107 / 29.05.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.05.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 107

ОТНОСНО: Информация за осъществяваната социална политика на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за осъществяваната социална политика на територията на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/