Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 106 / 29.05.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.05.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 106

ОТНОСНО: Предложение от Общински младежки съвет при СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема предложението на Общински младежки съвет при СОУ “Максим Райкович” гр.Лясковец, във връзка с:

1. Обновяване на централния парк в града и превръщането му в уютно място за отдих:
•Изграждане на воден фонтан;
•Обособяване на детски кът в някое от свободните пространства, където да бъдат изградени съоръжения за децата – люлки, пързалка, катерушка, площадка с пясък и др.;
•Осигуряване на осветление на целия парк;

2. Подобряване на инфраструктурата:
•Осигуряване на улично осветление в недостатъчно осветените зони на града;
•Ремонтиране на улиците с разрушена асфалтова настилка;
•Изграждане на детски площадки и игрища в отделните части на града и другите населени места на община Лясковец;
•Голф игрище за свободното време на младите хора;
•Възстановяване на изкуствените неравности (т.н. легнали полицаи) по главната улица;

3. Разширяване обхвата на видеонаблюдението в града, като за целта бъде увеличен броят на камерите и те бъдат поставени на възлови места по продължението на главната улица и парка.

4. Провеждане на кампания съвместно с “Еко пак”, с цел повишаване културата и информираността на гражданите относно разделното събиране на отпадъците.

5. Развитие на туризма в града и общината и ефективно използване на техния туристически потенциал:
•Широко популяризиране на историческите забележителности;
•Изработване на малка книжка (пътеводител), в която да бъдат посочени най-важните неща за града и общината – като исторически обекти и места за отдих и развлечение, като за включването на последните в книгата да бъдат събирана парична такса – вид заплащане за реклама. Така със събраните средства ще бъда издадена тази книга и мащабно разпространена.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/