Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 105 / 29.05.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.05.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 105

ОТНОСНО: Разглеждане дейността на читалищата и мерки за подпомагането им.

На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за дейността на читалищата на територията на Община Лясковец и мерки за подпомагането им.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/