Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 104 / 29.05.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 29.05.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 104

ОТНОСНО: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с предложение от общинския съветник Тодор Димитров Тодоров и молба от Илияна Димитрова Манева, треньор по хандбал в ХК “Владислав” с.Джулюница.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. За участие на хандбален отбор (момчета до 12 години) към ХК “Владислав” с.Джулюница на финалите на републиканско първенство в гр.Баня, обл.Пловдив, Община Лясковец да осигури необходимите средства в размер не по-голям от 2 500 лева, за което бъдат представени разходо-оправдателни документи. Община Лясковец да осигури транспорта на отбора до гр.Баня и обратно.

2. За финансиране участието на хандбален отбор (момчета до 12 години) към ХК “Владислав” с.Джулюница на финалите на републиканското първенство в гр.Баня, приема вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2008 година, както следва:

Дейност 998 – Резерв за непредвидени и неотложни разходи
§97-00 – - 2 500 лева.

Дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички
§10-51 – + 2 500 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/