Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 103 / 24.04.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 103

ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 66 от 28.02.2008 година на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с писмо изх.№ 07-172/10.04.2008г. на Министерство на земеделието и продоволствието и писмо с изх.№ Г-10-7-14/14.04.2008г. на Изпълнителна агенция по хидромелиорации – гр.София, във връзка със Заповед № СА-03-07-7/17.03.2008г. на Областен управител на област Велико Търново и Решение № 66 от 28.02.2008 година на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема повторно Решение № 66 от 28.02.2008 година на Общински съвет – Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на имоти – публична общинска собственост: язовир “Върбанова чешма”, землище гр.Лясковец (поземлен имот № 000484), с площ 39.537 дка, актуван с АОС-п № 52/03.10.2000г. и язовир “Черни мост”, землища с.Мерданя и с.Драгижево (поземлени имоти № 000391 и № 000630), с площ 281.742 дка, актуван с АОС-п № 36/08.06.1998г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира процедурата по отдаване под наем на обектите по точка 1 и сключи договор за наем със спечелилия търга участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/