Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 102 / 24.04.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 102

ОТНОСНО: Разпореждане с обекти – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 65/28.02.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе търг с явно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажба на обекти – общинска собственост:

-Нива с площ 2.730 дка, находяща се в землището на гр.Лясковец, поземлен имот № 239001, местност “Вач. кория”, ІІІ категория, (АОС-ч № 605/25.06.2007 г.); начална тръжна цена 1 843.00 лева; депозит – 10 %, в размер на 184.30 лева; стъпка на наддаване 5 %, в размер на 92.15 лева;

-Нива с площ 7.719 дка, находяща се в землището на с.Драгижево, поземлен имот № 223004, местност “Воденичката”, ІІІ категория, (АОС-ч № 518/16.12.2004 г.); начална тръжна цена 6 175 лева; депозит – 10 %, в размер на 617.50 лева; стъпка на наддаване 5 %, в размер на 308.75 лева.

2. Търгът да се проведе в салона на Община Лясковец на 16.05.2008г. от 13.00 часа за обектите по точка 1.1. и точка 1.2.

3. Заплащането на договорената цена се извършва в седемдневен срок от обявяването на заповед по чл.67, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445600. Режийни разноски в размер на 2 % върху договорената сума да се заплащат по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2.5 % върху договорената сума да се заплаща по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарната оценка в размер на 12.00 лева (дванадесет лева) за всеки обект да се заплати в касата на Общината; такса “Административна услуга”–16.00 лева да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Не парични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава за всеки от обектите тръжната документация и договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжната документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева за всеки обект.

6. Определя срок за закупуване на тръжна документация, подаване на молба и внасяне на депозит за участие до 15.05.2008г., включително.

7. Депозитът се внася по IBAN на Община Лясковец BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF.

8. В търга могат да участват индивидуално всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия, изискуемите документи, посочени в тръжните книжа. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 30.05.2008 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг, подаване на заявления и внасяне на депозит до 29.05.2008 г., включително.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търговете и сключването на договори за продажба със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/