Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 101 / 24.04.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 101

ОТНОСНО: Предоставяне на урегулиран поземлен имот VІІ-за Детски дом в кв.48 по плана на село Козаревец, Община Лясковец за безвъзмездно ползване за “Дом за стари хора”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.28, ал.1, т.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 279 от 28.04.2005 година на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 15 години на общински обект:
- урегулиран поземлен имот VІІ – за Детски дом, представляващ имот № 514 в кв.48 по плана на село Козаревец, с площ 2 900 кв.м, за нуждите на “Дом за стари хора” Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/