Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 100 / 24.04.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 100

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в специализирана институция “Дом за стари хора” в община Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл.36, ал.3, т.3 и чл.36 а, ал.2, т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в специализирана институция “Дом за стари хора” – за възрастни лица в село Козаревец, Община Лясковец, считано от 01.06.2008 година, с цел осигуряване на достоен самостоятелен живот, подкрепа и пълноценно социално включване.

2. За социалната услуга в специализирана институция “Дом за стари хора” – за възрастни лица да се адаптира, преустрои, обзаведе и оборудва сграда частна общинска собственост – бивша детска градина в с.Козаревец, Община Лясковец в груб строеж и застроена площ 2 900 кв.м.

3. Дава съгласие за кандидатстване по Оперативна програма “Регионално развитие” и търсене на външно финансиране за реконструкция на материалната база, съгласно утвърдената методика за социални услуги за възрастни хора.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да представи решението на Общински съвет – Лясковец за разкриване на социалната услуга, предоставяна в специализирана институция “Дом за стари хора”, считано от 01.06.2008 година, пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр.Велико Търново за изготвяне на предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл.36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за финансиране на социалната услуга, считано от 01.01.2009 година по стандарти и критерии за издръжка от държавния бюджет, определени с решение на Министерски съвет.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/