Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 98 / 24.04.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 98

ОТНОСНО: Актуализация на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за периода 2008-2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за периода 2008-2013 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/