Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 97 / 24.04.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 97

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.19 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.6 от Закона за опазване на околната среда.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги, приета с Решение № 166/30.09.2004 г. на Общински съвет-Лясковец.

2. Приема Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/