Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 96 / 24.04.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 96

ОТНОСНО: “ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.266, ал.3 и ал.6 и чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, и чл.10, ал.1, т.15, чл.30, ал.1 и чл.31 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 9 гласа “за”, 2 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Прекратява пълномощията на ликвидатора на “ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец – Христо Петков Милев, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.266, ал.3, ал.6 и чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, и чл.10, ал.1, т.15 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, във връзка с чл.266, ал.6 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.15 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества избира за ликвидатор на “ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец Петко Димитров Петков, ЕГН 5509281523, лична карта 113061257/13.06.2000г. от МВР-В.Търново, с адрес: гр.Велико Търново, ул. “Иларион Драгостинов” № 9, б.

3. Определя възнаграждение на ликвидатора на “ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец на основание чл.31 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, в размер на 550 лева.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за ликвидация на “ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец с ликвидатора Петко Димитров Петков на основание чл.30 ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

5. Възлага на ликвидатора Петко Димитров Петков да подаде заявление за вписването си в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на основание чл.266, ал.3 от Търговския закон.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/