Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 94 / 24.04.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 94

ОТНОСНО: Вписване на заличаване на “БКС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец в Търговския регистър след приключване на ликвидацията.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.9, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл.271 и 273, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл. 5 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на ликвидатора на “БКС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец – Христо Милев да подаде заявление до Търговския регистър към Агенцията по вписванията за заличаване на “БКС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.

2. Прекратява договор за възлагане ликвидацията на “БКС” ЕООД гр.Лясковец от 01.06.2006г. с Христо Милев на основание т.2 от раздел “Общи разпоредби” от договора.

3. Не освобождава от отговорност ликвидатора Христо Милев на основание чл.266, ал.6 от Търговския закон, във връзка с чл.145 и чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон.

4. Имуществото на “БКС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец (парични средства и дълготрайни материални актива), останало след удовлетворяване на кредиторите на дружеството се предоставя на Община Лясковец и става общинска собственост.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/