Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 93 / 24.04.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 93

ОТНОСНО: Доклад от ликвидатора на “БКС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец, баланс и отчет за приходите и разходите за 2007 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема доклада от ликвидатора на “БКС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец, баланс и отчет за приходите и разходите за 2007 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/