Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 89 / 24.04.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 89

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за организиране на търговска дейност на територията на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с предложение с входящ № РД-01-1029/20.03.2008 г. на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Горна Оряховица.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема изменение и допълнение на Наредба за организиране на търговска дейност на територията на Община Лясковец, както следва:

1. В чл. 4, ал. 1 от Наредба за организиране на търговска дейност на територията на Община Лясковец, думите: “становище от РСПАБ” се заменят с думите: “становище (разрешително) за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност при регистрация от Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”.
2. В чл. 4, ал. 2 от Наредба за организиране на търговска дейност на територията на Община Лясковец, думите: “данъчен номер” се заменят с израза: “становище (разрешително) за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност”.
3. В чл. 14 от Наредба за организиране на търговска дейност на територията на Община Лясковец, се създава нова точка със следното съдържание: “5. Разработени от управителите и утвърдени от Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” вътрешни правила (инструкции) и други документи за осигуряване на пожарна безопасност, съобразени с характерните особености на обекта”.
4. В чл. 15, ал. 2, т. 2 от Наредба за организиране на търговска дейност на територията на Община Лясковец, думите “противопожарна охрана” се заменят с думите “пожарна безопасност”.
5. Навсякъде в текста на Наредба за организиране на търговска дейност на територията на Община Лясковец, думите: “Районната служба “Пожарна и аварийна безопасност” се заменят с думите: “Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, а съкращението: “РСПАБ” се заменя с съкращението: “РСПБЗН”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/