Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 88 / 24.04.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 88

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с предложение с входящ № РД-01-1031/20.03.2008 г. на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Горна Оряховица.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема изменение и допълнение на Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, както следва:

1. В чл. 73 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, приета от Общински съвет Лясковец, израза „…Наредба № 3 за пожарната безопасност на обектите в експлоатация (обн. ДВ, бр.54 от 08.07.97г.)” се заменя с израза: „…Наредба I-209 / 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарната и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (обн. ДВ 107 от 2004 г.).”
2. В чл. 74 израза „…Наредба № 15 за пожарната безопасност при извършване на огневи работи (обн. ДВ бр. 95 от 04.12.1981 г.)” се заменя с израза: „…Наредба I-209 / 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарната и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (ДВ бр. 107 от 2004 г.).”
3. Навсякъде в текста на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, приета от Общински съвет Лясковец, израза: “…Районната служба “Пожарна и аварийна безопасност” се заменя с израза: „…Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, а съкращението “РСПАБ” се заменя със съкращението “РСПБЗН”.
4. Чл. 77 се изменя по следния начин: „Ръководителите на обекти следят за поддържането на евакуационните пътища и изходи проходими, като вземат мерки за осигуряване безопасната евакуация на хората и пожарната безопасност на сградите и помещенията.”
5. Чл. 78 се отменя.
6. Създава се нов член със следното съдържание: “Чл. 80а Газовите печки и бутилките с горим газ се монтират на 0,8 м. от отоплителни инсталации и уреди, горими материали и предмети. Монтажът и първоначалното пускане се извършват от специалисти при строго спазване на инструкцията на предприятието – производител”.
7. Създава се нов член със следното съдържание “Чл. 85а Съхраняването на горими материали и течности в количества по-големи от нормативно допустимите – в собствените помещения на гражданите.”
8. В Раздел V се създава нов член със следното съдържание: ”Чл. 91а Използването на нормативно изискващите се разстояния между сградите за складиране на материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, паркиране на транспортни и други технически средства и построяване на временни сгради и съоръжения.”
9. В Раздел V се създава нов член със следното съдържание: ”Чл. 91б В коридорите, изходите на сградите и на стълбищата да се складират материали и оборудване, както и да се затварят и закриват с мебели, оборудване и други предмети евакуационните изходи, люкове, балкони, ложи, вътрешни пожарни кранове и ел. табла.”
10. В Раздел V се създава нов член със следното съдържание: ”Чл. 91в Промяна на предназначението или на вътрешната планировка на обектите без разработване на проектна документация, съгласувана с РСПБЗН.”
11. Чл. 94 се изменя по следния начин:
(1) ”Лицата, извършващи ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, неизправности в пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване, са длъжни незабавно да уведомят РСПБЗН и вземат компенсиращи мерки за осигуряване на пожарната безопасност в обекта.
(2) Задължава се фирмата, експлоатираща водоснабдителната мрежа в Общината да осигурява обслужването и ремонта на противопожарните хидранти, включително и подготовката им за ползване при зимни условия.”
12. Създава се нов член със следното съдържание “Чл. 96а Забранява се спирането и паркирането на МПС на 3 метра преди и след пожарни хидранти, по тесни улици и пред изходите на сгради за масово събиране на хора, когато с това се препятства преминаването на противопожарни автомобили и работата на служителите от НСПБЗН.”
13. Създава се нов член със следното съдържание “Чл. 96б Всички фирми, организации и служби, които извършват ремонтни дейности, свързани с временно или постоянно прекъсване на ел. захранването или телефонната мрежа, са длъжни предварително да уведомяват за продължителността на тази дейност РСПБЗН.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/