Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 83 / 24.04.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 83

ОТНОСНО: Решение, във връзка със заявление от общински съветник.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.34, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.50, т.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец, заявления с вх.№№ 101/28.03.2008г. и 132/17.04.2008г. от общинския съветник инж.Димитър Дервишев.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. На общинския съветник инж.Димитър Ников Дервишев да не се начислява и изплаща възнаграждение, и съответните осигуровки за участие в заседанията на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.03.2008 година до 30.04.2008 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/