Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 82 / 24.04.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 82

ОТНОСНО: Попълване състава на постоянни комисии на Общински съвет-Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.2 и чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира общинския съветник Даниела Христова Николова за:

а) Заместник-председател на постоянната комисия “Бюджет и финанси”;

б) Заместник-председател на постоянната комисия “Ред, законност, безопасност на движението”;

в) Член на постоянната комисия “Етика, спазване на Правилника, контрол на решенията”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/