Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 80 / 27.03.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 80

ОТНОСНО: Разпореждане с обект общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4, ал.2, чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.2, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, във връзка с Решения №№ 589/26.04.2007 г. и 46/31.01.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Продължава процедурата по приватизация на нежилищен обект, невключен в имуществото на търговски дружества:

– Масивна сграда в източната част на плодово тържище, заедно с навес (отстъпено право на строеж), попадаща в УПИ ІІІ – за КОО, кв. 19 по плана на с.Добри дял, актуван с Акт за частна общинска собственост № 517/07.12.2004 г.

2. Упълномощава кмета на Община Лясковец да възложи за обекта по точка 1 изготвянето на актуализирани анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

3. Кметът на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в актуализирания анализ на правното състояние на обекта по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/