Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 79 / 27.03.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 79

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с молба с вх.№ М-362/05.03.2008г. от Иван Йорданов Иванов от гр.Горна Оряховица, ул.”Борима” № 8 А.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се ликвидира съсобствеността между Община Лясковец и Иван Йорданов Иванов от гр.Горна Оряховица, ул.”Борима” № 8 А, чрез продажба на 402/1371 идеални части, собственост на Община Лясковец, представляващи част от УПИ ХІV-2507, 2508, 2552, 2553, 2554, 2506, кв.122 по ПУП на гр.Лясковец, целият с площ 1371 кв.м по Акт за частна общинска собственост № 639/06.02.2008г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/