Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 78 / 27.03.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 78

ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем на “ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и постъпила молба вх.№ М-397/10.03.2008 г. от Христо Петков Милев – ликвидатор на “ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя безлихвен заем на “ЛОТОС” ЕООД (в ликвидация) гр.Лясковец в размер на 5 000 (пет хиляди) лева от Общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

2. Срок за възстановяване – 23.12.2008 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/