Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 77 / 27.03.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 77

ОТНОСНО: Изменение на Наредба за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя чл.32, ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 243/27.01.2005 г., изменена с Решение № 429/27.04.2006г.), като текста придобива следната редакция:

Чл.32, ал.3. При възмездно придобиване на недвижими имоти – общинска собственост, физическите лица и юридическите лица заплащат местен данък, съгласно Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/