Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 75 / 27.03.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 75

ОТНОСНО: Разглеждане проекто-мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2008/2009 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 от Закона за народната просвета, в съответствие с Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН за определяне броя паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава следния брой групи в целодневните детски градини на територията на Община Лясковец:

●ЦДГ с.Драгижево
1 смесена група – 25 деца, от тях в ПГ – 7 деца;

●ЦДГ “Детелина” с.Козаревец
1 смесена група – 28 деца, от тях в ПГ – 7 деца;

●ЦДГ “Щастливо детство” с.Добри дял
І-ва група - 21 деца
ІІ-ра смесена група - 17 деца, от тях в ПГ – 12 деца;
Общо: 38 деца

●ЦДГ “Сладкопойна чучулига” с.Джулюница
І-ва група - 21 деца
ІІ-ра смесена група - 14 деца, от тях в ПГ – 9 деца;
Общо: 35 деца

●ЦДГ “Пчелица” гр.Лясковец
І-ва група - 25 деца
ІІ-ра група - 25 деца
ІІІ-та група - 25 деца
Подготвителна група - 25 деца
Общо: 100 деца

●ЦДГ “Радост” гр.Лясковец
І-ва група - 20 деца
ІІ-ра група - 22 деца
ІІІ-та група - 24 деца
Подготвителна група - 16 деца
Общо: 82 деца

●ЦДГ “Славейче” гр.Лясковец
І-ва група - 21 деца
ІІ-ра група - 22 деца
Подготвителна група - 24 деца
Общо: 67 деца


2. Утвърждава следния брой паралелки и полуинтернатни групи в училищата на територията на Община Лясковец:

●СОУ “Максим Райкович” град Лясковец – общо 609 ученика:

Начален етап на образование
първи клас - 1 паралелка – 24 ученика
втори клас - 1 паралелка – 21 ученика
трети клас - 2 паралелки – 37 ученика
четвърти клас - 2 паралелки – 36 ученика

Прогимназиален етап на образование
пети клас - 3 паралелки – 87 ученика
шести клас - 3 паралелки – 73 ученика
седми клас - 3 паралелки – 66 ученика
осми клас - 3 паралелки – 80 ученика

Гимназиален етап на образование
девети клас – 2 паралелки (1 профилирана и 1 непрофилирана) – 52 ученика
десети клас – 2 паралелки (1 профилирана и 1 непрофилирана) – 44 ученика
единадесети клас – 2 паралелки (1 профилирана и 1 непрофилирана) – 42 ученика
дванадесети клас – 2 паралелки (1 профилирана и 1 непрофилирана) – 47 ученика

Полуинтернатни групи
ПИГ в начален курс – 2 групи – 50 ученика
ПИГ в среден курс – 2 групи – 50 ученика

●НУ “Цани Гинчев” град Лясковец – общо 114 ученика:

Подготвителен преди постъпване в първи клас – 1 паралелка – 12 ученика.

Начален етап на образование
първи клас – 1 паралелка – 16 ученика
втори клас – 2 паралелки – 34 ученика
трети клас – 1 паралелка – 25 ученика
четвърти клас – 1 паралелка – 27 ученика

●НУ “Никола Козлев” град Лясковец – общо 80 ученика:

Начален етап на образование
първи клас – 1 паралелка – 19 ученика
втори клас – 1 паралелка – 27 ученика
трети клас – 1 паралелка – 17 ученика
четвърти клас – 1 паралелка – 17 ученика

Полуинтернатни групи
ПИГ в І-ІІ клас – 1 група – 25 ученика

●ОУ “Иван Вазов” с.Добри дял – общо 67 ученика:

Начален етап на образование
първи клас - 1 паралелка – 10 ученика
втори клас - 0 паралелки – 0 ученици
трети клас - 1 паралелка – 17 ученика
четвърти клас - 1 паралелка – 13 ученика


Прогимназиален етап на образование
пети клас - 0 паралелки – 0 ученици
шести и седми клас - 1 слята паралелка – 17 ученика
осми клас - 1 паралелка – 10 ученика

●ОУ “П.Р.Славейков” село Джулюница – общо 117 ученика:

Начален етап на образование
първи клас - 1 паралелка – 14 ученика
втори клас - 1 паралелка – 13 ученика
трети клас - 1 паралелка – 18 ученика
четвърти клас - 1 паралелка – 14 ученика

Прогимназиален етап на образование
пети клас - 1 паралелка – 13 ученика
шести клас - 1 паралелка – 16 ученика
седми клас - 1 паралелка – 11 ученика
осми клас - 1 паралелка – 18 ученика

Полуинтернатни групи
ПИГ - 1 група – 25 ученика

●ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Козаревец – общо 45 ученика:

Начален етап на образование
първи и четвърти клас - 1 слята паралелка – 13 ученика
втори и трети клас - 1 слята паралелка – 10 ученика

Прогимназиален етап на образование
пети и осми клас - 1 слята паралелка – 12 ученика
шести и седми клас - 1 слята паралелка – 10 ученика

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/