Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 74 / 27.03.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 74

ОТНОСНО: Опазване на сградния фонд на закритата Целодневна детска градина “Калинка” село Мерданя.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Възлага на Общинска администрация, след приключване процедурата за закриване на Целодневна детска градина “Калинка” с.Мерданя, да извърши мероприятие за опазване на сградния фонд.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/