Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 72 / 27.03.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 72

ОТНОСНО: Отлагане разглеждането на предложението относно закриване на Целодневна детска градина “Калинка” село Мерданя.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 4 гласа “за”, 9 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за отлагане разглеждането на предложението относно закриване на Целодневна детска градина “Калинка” село Мерданя и разглеждането му, след допитване до родителите за формиране на полудневна група.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/