Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 71 / 27.03.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 71

ОТНОСНО: Проект на Община Лясковец за обновяване и модернизация на Читалище “Земеделец-1899” в село Козаревец по Оперативна програма “Регионално развитие”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Стратегическия план за развитие на Община Лясковец за периода 2007-2013 година.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване с проект за обновяване и модернизация на Читалище “Земеделец-1899” в село Козаревец, по схема BG161PO001/1.1/-01/2007, операция 1.1. “Социална инфраструктура” на Оперативна програма “Регионално развитие” и декларира, че предназначението на сградата няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване дейностите по проекта.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви проектното предложение и да кандидатства по Оперативна програма “Регионално развитие”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/