Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 69 / 27.03.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 69

ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2008 година в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2008 година в Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/