Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 67 / 28.02.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 67

ОТНОСНО: Определяне на правила за ползване на мери и пасища, стопанисвани от общината, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.48 а, ал.2 от Закона за допитване до народа.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища, стопанисвани от общината и държавен поземлен фонд за общо ползване на земеделски производители – животновъди, съгласно приложените:

1. Списък с мери и пасища, стопанисвани от общината, които могат да се предоставят на земеделските стопани – животновъди;

2. Списък на земеделските стопани по селища от общината и брой на отглежданите от тях животни.

ІІ. В зависимост от наличността и в съответствие с условия за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние се определя размера на наемната площ, както следва:

-на глава едър рогат добитък и еднокопитни – до 10 дка;

-на глава дребен рогат добитък – до 4 дка.

ІІІ. При ползване на мерите и пасищата, Общината и ползвателите се задължават да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние и да спазват следните правила:

1.Да не променят предназначението им;
2.Да не използват земите за неземеделски нужди;
3.Да не ги разорават;
4.Да почистват мерите и пасищата от замърсяване, камъни и храсти;
5.Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др.отпадъци;
6.Забранява се наторяването с изкуствени торове и с утайки от пречистени отпадни води;
7.Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата;
8.Пасищата и мерите да не се заграждат и да не се изграждат временни постройки.

ІV. Желаещите земеделски производители – животновъди, подават заявления до кмета на Общината в срока до 17.00 часа на 10.03.2008 година, като определянето на площите за отдаване под наем се извършва в зависимост от броя на животните след приемане на всички заявления.

V. Възлага на кмета на Общината да извърши необходимите действия за правилното и законосъобразно сключване на договори за отдаване под наем на мерите и пасищата, въз основа на подадените заявления и след получаване на становище от кмета на съответното населено място.

VІ. Пасища и мери, стопанисвани от общината, за които не се сключват договори остават за общо ползване на жителите на съответното населено място.

VІІ. Договорите да бъдат сключени до 18 март 2008 година включително, за срок от една година.

VІІІ. Наемната цена е в размер на 1 (един) лев на декар.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/